ATEX Directive 2014/34/EU

Thiết bị cho môi trường dễ cháy nổ (ATEX)

Một bầu không khí có khả năng gây cháy nổ tồn tại khi một hỗn hợp khí, hơi, mù hoặc bụi kết hợp với nhau theo cách có thể bốc cháy trong một số điều kiện hoạt động nhất định.

Thiết bị và hệ thống bảo vệ được thiết kế để sử dụng trong môi trường có nguy cơ cháy nổ (ATEX) bao gồm một loạt các sản phẩm, như các sản phẩm được sử dụng trên các giàn khoan cố định ngoài khơi, nhà máy hóa dầu, hầm mỏ và nhà máy bột mì, v.v.

Luật pháp EU và ATEX

Chỉ thị ATEX 2014/34/EU đề cập đến thiết bị và hệ thống bảo vệ được thiết kế để sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ. Chỉ thị xác định các yêu cầu thiết yếu về sức khỏe và an toàn cũng như các quy trình đánh giá sự phù hợp sẽ được áp dụng trước khi đưa sản phẩm vào thị trường EU. Chính sách này phù hợp với chính sách khung của lập pháp mới và được áp dụng từ ngày 20 tháng 4 năm 2016, thay thế Chỉ thị 94/9/EC trước đó.

Ai thực hiện chỉ thị?

Các cơ quan chức năng quốc gia chịu trách nhiệm thực hiện chỉ thị ở EU bằng cách chuyển các điều khoản của mình thành luật của họ. Những văn bản này có hiệu lực trực tiếp trong trường hợp đầu tiên. Do đó, các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu và các quốc gia khác áp dụng các yêu cầu của chỉ thị chịu trách nhiệm triển khai và thực thi, cũng như quản lý các cơ quan được thông báo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *